Fine Art

The Four Bodies  2015

The Four Bodies 2015

Soft Spot  2015

Soft Spot 2015

Projector People  2014

Projector People 2014

Hotel Dreams  2014

Hotel Dreams 2014

Almost Real  2014

Almost Real 2014

Architexture  2014

Architexture 2014

Leaf Study  2014

Leaf Study 2014

Micro/Macro  2014

Micro/Macro 2014