Fine Art

 The Four Bodies  2015

The Four Bodies 2015

 Soft Spot  2015

Soft Spot 2015

 Projector People  2014

Projector People 2014

 Hotel Dreams  2014

Hotel Dreams 2014

 Almost Real  2014

Almost Real 2014

 Architexture  2014

Architexture 2014

 Leaf Study  2014

Leaf Study 2014

 Micro/Macro  2014

Micro/Macro 2014